• ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ១០-៦០២៩៦៣៥៦
  • អ៊ីមែល: zohonice@zohonice.com
  • ការដកដុសខាត់ដំបៅមានកំរិត

    ម៉ាស៊ីនដកសក់ឌុយហ្សែមថ្មីបំផុតប្រភេទ FD08