• ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ១០-៦០២៩៦៣៥៦
  • អ៊ីមែល: zohonice@zohonice.com
  • ហ៊ូយូ + ទ្វារមាស + លីអូណូសុន + វីម៉ាត

    6 ក្នុង 1 4D HIFU Liposonic Microneedle ទ្វារមាសតឹងមុខឡើងលើដងខ្លួនរអិលរាងកាយ 4DB គាំទ្រ

    ការលើកមុខ 2in1 3D HIFU ជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងស្បែកត្រជាក់ញញួរ 300G