• ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ១០-៦០២៩៦៣៥៦
  • អ៊ីមែល: zohonice@zohonice.com
  • អាយភីអិលឌីឌីភីធីស៊ីអរអរ

    អេឡិចត្រូនិច OPT SHR អាយអេសអិលពន្លឺមិនដកសក់និងអាយភីអេសអិល + អេអេសអេសអេសអេស

    ប្រើម៉ាស៊ីនសម្ងួតសក់អូតូធីអាយភីអាយអិល

    ការជួសជុលស្បែកឡើងវិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់អាយធីធីអាយភីអិល