• ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ១០-៦០២៩៦៣៥៦
  • អ៊ីមែល: zohonice@zohonice.com
  • អាយ។ អិល។ អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេ

    ពហុមុខងារ ៤ ក្នុង ១ Elight IPL Opt Shr ND YAG ការចាក់សាក់ដោយឡាស៊ែរអេសអាយអេសប៊ី។