• ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ១០-៦០២៩៦៣៥៦
  • អ៊ីមែល: zohonice@zohonice.com
  • Q ប្តូរ Nd: Yag ឡាស៊ែរ

    ឈុតវ៉ាន់សឺរគ្រប់ប្រភេទការដកស្នាមសាក់ដកចេញ Q-switch ND YAG Laser K15