• ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ១០-៦០២៩៦៣៥៦
  • អ៊ីមែល: zohonice@zohonice.com
  • ឌឹម៉ាមឺរឌ្រីមប៊្លុមប៊ែល

    ម្ជុលតែម Dermaroller ប្រឆាំងភាពចាស់ថែរក្សាសម្រស់សម្រស់កណ្តុរ WZ05