• ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ១០-៦០២៩៦៣៥៦
  • អ៊ីមែល: zohonice@zohonice.com
  • ការស្តារស្បែកឡើងវិញ

    ការព្យាបាលស្បែកឡើងវិញនៅផ្ទះការប្រើប្រាស់ ៧ ពណ៌ឌីភីធីធីយូធីការព្យាបាលដោយពន្លឺ LED អិល ៦