• ទូរស័ព្ទ៖ ០០៨៦- (០) ១០-៦០២៩៦៣៥៦
  • អ៊ីមែល: zohonice@zohonice.com
  • ការពិភាក្សាផ្នែកពិសេស

    វ៉ែនតាការពារសម្រាប់ Q ប្តូរអេឡិចត្រូនិចសក់អេស។ អេស។ ជ។ ប ZG0៦

    វ៉ែនតាការពារសម្រាប់ប្តូរ Q Q ND Yag ការចាក់សាក់ឡាស៊ែរ ZG05